قیشیوین قارونا قوربان خرقان 

داغلارون داشونا قوربان خرقان

عاشقم من سنه باخ آغلاموشام 

آهولار قاشونا قوربان خرقان 

ای خرقان ،قربان برف های زمستانت بشوم 

قربان سنگ های کوه هایت بشوم 

من عاشق توام ببین گریه کرده ام 

ای من به قربان چشم (کمان ابروهای)آهوانت بشوم .

 

او اوچان قوشلارووا قوربان اولوم

چایووا چاهبارووا قوربان اولوم 

رازقان سن منیم آرمگهیمن

او سنین تور پاقووا قوربان اولوم 

ای رازقان قربان پرنده های در حال پروازت بشوم 

فدای رودخانه و چمنزار اطراف آن بشوم 

ای رازقان تو آرامگاه من خواهی شد 

ای من فدای خاک پاک توگردم .

 

رازقان ازناو عجب مزرعه دیر 

سویونون سوز یوخودور معجزه دیر 

یه سه هرکیمسه اونون بوقداسونی 

عمری هشتاد نود بیر سده دیر

ای رازقان مزرعه ی ازناو عجب مزرعه ای است 

آبش حرف ندارد و به معجزه می ماند 

وهرکس از گندم ازناو بخورد 

هشتاد نود بلکه صدسال عمر می کند 

 

توزلودا یاقچی اوزوملر یئمیشم 

بادامی اکبر توکوب من ییقمیشم 

کوچه باغدا هرکسی من گورمیشم 

اونا بیر خسته نباشید دئمیشم

در باغ های توزلی انگورهای خوبی خورده ام 

اکبر بادام ها را ریخته است و من جمع کرده ام 

ودر کوچه باغ هرکسی رادیده ام 

به او خسته نباشید گفته ام .

 

دادامون قوربان اولوم سقّلینه 

او قدیم چایی قویان منقلینه 

عمرونی ایشلدی زحمت ده بابام 

من فدایم بابامون هم الینه هم قلینه 

قربان ریش های سفید پدرم گردم 

قربان زحمت هایی که کشیده است 

 

آناما مین دفه قوربان اولارام 

اونون آدون ائشیدنده دورا رام 

چوخ بویوک دیر آنا لارون مقامی 

او دعا ایله سه آیه چاتارام 

هزار بار فدای مادرم گردم 

که اگر دعایم کند به هر مقامی که خدا بخواهد می رسم